• การตรวจวัดระดับเสียง
  • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
  • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
  • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพขยะมูลฝอย
  • การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร
  • บริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025
  • บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  • บริการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์