ศูนย์สิ่งแวดล้อมมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง  ดังนี้

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

  

1. รองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ที่ปรึกษา

 

 2. รองศาสตราจารย์ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

 ที่ปรึกษา

 

 3. ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

 ที่ปรึกษา

 

 4. รองศาสตราจารย์นิยดา สวัสดิพงษ์

 ที่ปรึกษา

 

  5. นายนภดล สุนทราภัย

 ที่ปรึกษา

 

 

6. นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์

 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

  7. ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง

 อาจารย์

 

  8. นางสาวสิมนัส ตรีเดช

 นักวิจัย

 

  9. นางสาวนงนุช  ผ่องศรี

 หัวหน้าฝ่ายฝ่ายสำนักงาน

 

  10. นายรุ่งเกียรติ  ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

 หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ

 

  11. นายมณฑล สุวรรณประภา

 หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิชาการ

 

  12. นางสาววรรณา   แสนใจกล้า

 หัวหน้าฝ่ายการตลาด

 

  13. นางสาวเพียงกมล  ยุวนานนท์

 หัวหน้าส่วนงานมูลฝอย

 

  14. นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล

 หัวหน้าส่วนงานอากาศ
และปล่องระบายอากาศ

 

  15. นายอนิรุทธ์  ศรีเลขา

 หัวหน้าส่วนงานภาคสนาม
เครื่องมือและอุปกรณ์

 

  16. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีชูเปี่ยม

 นักวิทยาศาสตร์เทคนิค

 

  17. นายธวัชชัย ศรีสะอาด

 นักวิทยาศาสตร์เทคนิค

 

  18. นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล

 นักวิทยาศาสตร์เทคนิค

 

  19. นางสาวสาวิตรี  ม่วงศรี

 นักวิทยาศาสตร์เทคนิค

   20 นางสาวฐปนรรฆ์  ฮาบสุวรรณ์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ