การตรวจวิเคราะห์/ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
บริการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากบรรยากาศทั่วไป ปล่องระบาย และพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ดังนี้
จากบรรยากาศทั่วไป
ที่ พารามิเตอร์ Analysis Method
1 Total  Suspended  Particulate (TSP) US.EPA.;Manual Reference Method 40 CFR Appendix B, 2008, Part 0500/Gravimetric method
2 Particulate matter-10 (PM-10) US.EPA.;Manual Reference Method 40 CFR Appendix J, 2008, Part 0600/Gravimetric method
3 Carbon Monoxide
4 Nitric Oxide And Nitrogen Dioxide
5 Sulfur Dioxide
6 Wind speed and Direction

 

 

จากปล่องระบายอากาศ

ที่ พารามิเตอร์ Analysis Method
1 Particulate (TSP) US.EPA Method 5
2 Sulfurdioxide (SO2) US.EPA Method 6
3 Oxide of Nitrogen (NOx) US.EPA Method 7
4 Carbon monoxide (CO) US.EPA Method 10
5 Carbon dioxide (CO2) US.EPA Method 3
6 Opacity US.EPA Method 9
7 Antimony(Sb) US.EPA Method 29
8 Copper (Cu) US.EPA Method 29
9 Arsenic (As) US.EPA Method 29
10 Mercury (Hg) US.EPA Method 29
11 Lead (Pb) US.EPA Method 12
12 Xylene Gas Chromatography
13 Toluene Gas Chromatography
14 Styrene Gas Chromatography
15 Benzene Gas Chromatography

จากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ที่ พารามิเตอร์ Analysis Method
1 Total dust (TD) NIOSH.; Manual of Analytical Methods (NMAM),Fourth 2008,Part 0500/Gravimetric method
2 Respirable dust (RD) NIOSH.; Manual of Analytical Methods (NMAM),Fourth 2008,Part 0600/Gravimetric method
3 Carbon monoxide (CO) NIOSH 6604
4 Sulfur dioxide (SO2) (Bag)
5 Nitrogen Dioxide (NO2)
6 Ammonia (NH3) NIOSH 6016
7 Acid Mist NIOSH 7903
8 Hydrogen Fluoride (HF) NIOSH 7903
9 Hydrochloric acid (HCl) NIOSH 7903
10 HBr NIOSH 7903
11 Nitric acid (HNO3) NIOSH 7903
12 Sulfuric acid (H2SO4) NIOSH 7903
13 Phosphoric acid (H3PO4) NIOSH 7903
14 Bromide (Br2) NIOSH 6011
15 Chlorine (Cl2) NIOSH 6011
16 Sulfur dioxide (SO2) (Tube) NIOSH 6004
17 Arsenic (As) NIOSH 7900
18 Copper (Cu) NIOSH 7029
19 Lead (Pb) NIOSH 7082
20 Mercury (Hg) NIOSH 6009
21 Aluminium (Al) NIOSH 7013
22 Barium (Ba) NIOSH 7056
23 Chromium (Cr) NIOSH 7048
24 Chromium hexavalent  (Cr6+) NIOSH 7600
25 Zinc (Zn) NIOSH 7030
26 Nickel (Ni) APHA 12131-01-73T
27 Selenium (Se) APHA 12132-02-73T
28 Cadmium (Cd) APHA 12110-02-73T
29 Iron (Fe) APHA 12126-03-73T
30 Manganese (Mn) APHA 12132-02-73T
31 Silver (Ag)
32 Calcium (Ca) NIOSH 7020
33 Chromium (Cr) NIOSH 7024
34 Iron (Fe)
35 Potassium (K)
36 Magnesium (Mg)
37 Sodium (Na)
38 Tin (Sn) NIOSH 5504
39 Antimony (Sb)
40 NaOH NIOSH 7401
41 Acetone NIOSH 1300
42 Methyl Ethyl Ketone (MEK) NIOSH 1300
43 Benzene NIOSH 1501
44 Styrene NIOSH 1501
45 Toluene NIOSH 1501
46 Xylene NIOSH 1501
47 Total hydrocarbon (THC) NIOSH 1501
48 IPA NIOSH 1400
49 Methanol NIOSH 2000
50 Ethanol NIOSH 1400