วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี ถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดประจำปี แต่ก็ทำให้เราหยุดคิดได้ว่า เราจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ มาช่วยกันปกป้องโลกใบนี้ด้วย 7 R สร้างโลกสีเขียวกันนะครับ
– Rethink – Reuse – Recycle – Reduce – Refuse – Recondition – Return

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

ประเพณีสงกรานต์
สงกรานต์ แปลว่า การย้ายที่ คือ เป็นวันที่พระอาทิตย์โครจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตามการคำนวณของผู้รู้ทางโหราศาสตร์ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 คำ เดือน 5 แต่การนับวันทางจันทรคตินี้ เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติ ในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน จึงถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ แต่เดิมเราถือเอาวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของไทย และแม้ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลเพื่อให้สอดคล้องกับนานาอารยปนะเทศ แต่ก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ และยังถือว่าวันที่ 15 เมษายน เป็นวันครอบครัวอีกด้วย

ประเพณีสงกรานต์ ปกติมีทั้งหมด ๓ วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ถึง ๑๕ เมษายน โดยถือเอาวันที่ ๑๓ เป็นวันต้น หรือวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนาหรือวันกลาง และวันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก หรือวันสุดท้าย แต่วันต้นวันเนาวันเถลิงศกนี้ หากนับทางจันทรคติ หรือคำนวณทางโหราศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างในแต่ละปี

การแห่นางสงกรานต์ เป็นการประกวดรถต่างๆ มี นางสงกรานต์ ประจำรถต่อมากลายเป็นการประกวดนางสงกรานต์บนเวที เช่นเดียวกับการประกวดนางงาม การละเล่นต่างๆ

วันที่ 18 เมษายน 2560 ศูนย์สิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) ในน้ำและน้ำเสียโดยวิธีไฟฟ้า (Electrometric method) และการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat oil and Grease ) ในน้ำเสียด้วยวิธีพาร์ทิชั่น-ชั่งน้ำหนัก (Partition – gravimetric method) โดยการสกัดด้วยกรวยแยก” ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสิ่่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคุณสาวิตรี ม่วงศรี นักวิจัยผู้ช่วย ศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

—————————————————————————————————————————–
วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมทางกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ” รวมพลังสร้างเครือข่าย ” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครฯ (กลุ่มมหาวิทยาลัย) ในโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ณ ศูนย์วิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต